WYATT McSPADDEN PHOTOGRAPHY

mississippi-1996: OTHA TURNER’S PORCH, COMO