WYATT McSPADDEN PHOTOGRAPHY

mississippi-1996: OTHA TURNER, COMO